(1)
Sendetskaya, O. V. Freedom of Expression in the US Constitution: Formation and Development. Pravo bezpeka 2019, 75, 30-37.