Індексація видання

Журнал зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозитаріях, каталогах:

1) Google Scholar (Google Академія)

h-індекс – 14h-індекс з 2014 року – 10;
i10-індекс – 45; i10-індекс з 2014 року – 13.

2) Index Copernicus International


ICV 2017 – 62,84;
ICV 2016 – 48,29;
ICV 2015 – 47,21;
ICV 2014 – 36,12.

3) База даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

4) Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR)

5) Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

6) Open Academic Journals Index

CGIJ OAJI – 0.201

7) Research Bible (ResearchBib)

 8) Journal Factor

9) Scientific Journal Impact Factor

SJIF 2015: 5.446 
SJIF 2014: 4.962

10) World Catalogue of Scientific Journals

 

11) Eurasian Scientific Journal Index

12) Scilit

13)  Directory of Research Journals Indexing

14)  WorldCat

15) Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

16) Scientific Indexing Services (SIS)

17) CiteFactor