Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу

Ключові слова: мотивація до навчання, мотивація професійної діяльності, курсанти, заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання

Анотація

Досліджено особливості мотивації до навчання курсантів випускного курсу (n = 323) закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання. Визначено, що їх домінуючою мотивацією професійного навчання є внутрішня мотивація. Респонденти націлені на отримання теоретичних знань. Мотиви їх професійної діяльності впливають на мотивацію навчальної діяльності. Значний вплив на мотивацію майбутньої професійної діяльності курсантів випускного курсу мають статусність професії у суспільстві та її матеріальне винагородження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

L. M. Zakharenko, Національна академія внутрішніх справ

Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення;
кандидат психологічних наук.

O. O. Maloholova, Національна академія внутрішніх справ

Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення;
кандидат юридичних наук.

T. I. Yurchenko-Shekhovtsova, Національна академія внутрішніх справ

Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення.

Посилання

Grytseniuk L.I., 2010. Motivation of studies of students-legists [Motyvatsiia navchannia studentiv-pravoznavtsiv]. Scientific bulletin of Kyiv national university of internal affairs [Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav], Iss. 4 (71), pp. 179-187.

Kocharian O.S., Frolova Ye.V. and Pavlenko V.M., 2011. Structure of motivation of educational activity of students [Struktura motyvatsii navchalnoi diialnosti studentiv]. Kharkiv: Kharkivskyi aviatsiinyi institut.

Levchenko T.I., 2011. Motivation of subject in the different types ofactivity [Motyvatsiia subiekta v riznykh vydakh diialnosti]. Vinnytsia: Nova knyha.

Klymchuk V.O. and Horbunova V.V., 2014. Internal motivation of educational activity of young people: theory, methodology, program of development [Vnutrishnia motyvatsiia uchbovoi diialnosti molodi: teoriia, metodyka, prohrama rozvytku]. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka.

Kryvolapchuk V.O. and Barko V.I., 2010. Prophylaxis of violations of official discipline and legality among the personnel of organs of internal affairs [Profilaktyka porushen sluzhbovoi dystsypliny i zakonnosti sered osobovoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav]. Kyiv: DNDI MVS Ukrainy.

Sirko R.I. and Slobodianyk V.I., 2011. The Psychological analysis of personality descriptions of students of different levels of success with studies [Psykholohichnyi analiz osobystisnykh kharakterystyk kursantiv riznykh rivniv uspishnosti u navchanni]. Problems of modern psychology [Problemi sučasnoï psihologìï], Iss. 11, рp. 825-835.

Matsehora Ya.V., 2011. Evaluation of efficiency educational activity of students of higher educational establishments of MIA of Ukraine [Otsiniuvannia efektyvnosti navchalnoi diialnosti kursantiv VNZ MVS Ukrainy]. Zb. nauk. pracʹ Hark. unìv. povìtrjanih sil, Iss. 3 (29), pp. 254-261.

Lutsenko О.V., 2015. Forming of professional motivation of students of higher educational establishments of MIA of Ukraine on the basis of innovative didactics models [Formuvannia profesiinoi motyvatsii kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy na osnovi innovatsiinykh dydaktychnykh modelei]. Vìsnik Žitomirsʹkogo deržavnogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka, [online] Iss. 4. Available at http://eprints.zu.edu.ua/20445/ [Accessed 20 September 2018].


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Zakharenko, L., Maloholova, O. і Yurchenko-Shekhovtsova, T. (2018) Дослідження особливостей навчальної мотивації курсантів випускного курсу, Право і безпека, 69(2), pp 36-42. doi: 10.32631/pb.2018.2.05.

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ