Specificity of psychological readiness for changes and psychological resilience in the employees of the State Criminal-Executive Service of Ukraine

Keywords: employees of the Criminal-Executive Service, professional activity, psychological readiness, psychological readiness for change, resilience

Abstract

The work focuses on the study of psychological readiness for change and psychological resilience among employees of the State Criminal-Executive Service of Ukraine. It is shown that in the conditions of reforming, readiness for changes is a psychological condition for successful professional activity and personal self-realization of the staff of the criminal executive service. The content of the concept of “psychological readiness” and “psychological readiness for change” is disclosed, the purposefulness of the study of psychological resilience as one of the factors of psychological readiness for change is substantiated. The purpose of the study was to identify the features of the functioning of psychological readiness for changes in the context of psychological resilience of employees of the State Criminal-Executive Service of Ukraine.

The PCRS (Change Personal Readiness Survey) method created by A. Rolnic, S. Heather, M. Gold, C. Hull (translation and adaptation by N. A. Bazhanova and G. L. Bardier) and questionnaire of human resilience (O. O. Rylska) were applied to solve empirical problems. The subjects were employees of the State Criminal-Executive Service of Ukraine, who were divided into groups according to the level of psychological readiness for change. The first group consisted of subjects with a high level of readiness for change, the second – with a low level.

The scientific novelty of the research is determined by the fact that, for the first time, the features of psychological resilience in workers of the Criminal Executive Service of Ukraine in the context of psychological readiness for changes were established. It was found that the employees of the Criminal-Executive Service with a high level of psychological readiness for change are distinguished by the greater severity of psychological resilience components, such as adaptation and self-development. It is proved that the groups of employees of the Criminal-Executive Service with different levels of psychological readiness for change show differences in the structure of interrelationships between the components of psychological readiness for change and the components of psychological resilience. In both groups, the growth of psychological resilience on the whole is accompanied by a facilitation of psychological readiness for change. At the same time, in the group with high level of psychological readiness for change, there are almost twice as many interconnections between these phenomena, which indicate a more active interaction between them in this group, in contrast to the low-level group in which this interaction is rather limited. The obtained results allow us to conclude that the subjects with different levels of psychological readiness for change demonstrate differences both in the indicators of psychological resilience and in the structure of interrelations between the components of psychological readiness for change and psychological resilience. Less pronouncedness of a number of components of psychological readiness for change and a certain deficiency of its interaction with psychological resilience can hinder both the successful professional activity of low-level group and their optimal functioning in the personality’s sense. The results obtained in the study can be used to develop programs for psychological support of the professional activities of the staff of the Criminal-Executive Service at the stage of its reformation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

O. V. Mitroshkina, Kharkiv National University of Internal Affairs

Department of sociology and psychology.

References

Yatsyshyn M., 2014. Problems of “penitentiary system” definition in modern conditions [Problemy vyznachennia poniattia penitentsiarna systema v suchasnykh umovakh]. Ìstoriko-pravovij časopis – History & Law Journal, No. 1, pp. 3-7.

Aleksieienko N.V., 2017. Stylistic features of self-regulation among employees of criminal and executive service with different levels of psychological readiness for innovations [Stilevye osobennosti samoregulyatsii u rabotnikov ugolovno-ispolnitel`noi sluzhby s raznym urovnem psikhologicheskoi gotovnosti k innovatsionnoi deyatel`nosti]. Pravo, èkonomika, psihologiâ – Law. Economics. Psychology, No. 2, pp. 62-67.

Sakhnik O.V., 2016. Psychological aspects of professional self-actualization of the employees of the penitentiary system of Ukraine in the current conditions of its reformation [Psykholohichni aspekty profesiinoi samorealizatsii pratsivnykiv penitentsiarnoi systemy Ukrainy v suchasnykh umovakh yii reformuvannia]. In: Ministry of Justice of Ukraine et al. Urgent issues of modernizing legislation and education in the condition of European integration process of Ukraine [Aktualni problemy modernizatsii zakonodavstva ta osvity v umovakh yevrointehratsiinoho postupu Ukrainy]. Chernihiv, 27-28 October. Chernihiv: Desna Polihraf. Pp. 250-252.

Shamruk O.P., 2016. The organization of the personality of the penitentiary system employee as a guarantee of successful professional growth [Orhanizovanist osobystosti spivrobitnyka penitentsiarnoi systemy yak zaporuka uspishnoho profesiinoho zrostannia]. In: Ministry of Justice of Ukraine et al. Urgent issues of modernizing legislation and education in the condition of European integration process of Ukraine [Aktualni problemy modernizatsii zakonodavstva ta osvity v umovakh yevrointehratsiinoho postupu Ukrainy]. Chernihiv, 27-28 October. Chernihiv: Desna Polihraf. Pp. 330-333.

Alyushina N.O. and Kudrynska H.V., 2017. Factors of psychological readiness of civil servants for innovations [Faktory psykholohichnoi hotovnosti derzhsluzhbovtsiv do novovveden]. Pravničij vìsnik Unìversitetu “KROK” – Legal bulletin of “KROK” University, No. 29, pp. 206-213.

Samoilenko O.O., 2018. Formation of psychological readiness of mobilized service-border guards to conduct combat operations [Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti mobilizovanykh sluzhbovtsiv-prykordonnykiv do vedennia boiovykh dii]. Ph.D. dissertation. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky.

Zvezdina G.P. and Elagina M.Yu., 2010. Psychological readiness of heads of educational institutions to innovative activity [Psikhologicheskaya gotovnost` rukovoditelei obrazovatel`nykh uchrezhdenii k innovatsionnoi deyatel`nosti]. In: Innovative potential of subjects of educational space in the context of modernization of education [Innovatsionnyi potentsial sub``ektov obrazovatel`nogo prostranstva v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya]. Rostov-on-Don, 24-26 November. Rostov-on-Don: IPO PI YuFU. Pp. 38-42.

Kozulina Yu.G., 2012. Theoretical and methodological approaches to the study of innovative readiness [Teoretiko-metodologicheskie podkhody k issledovaniyu innovatsionnoi gotovnosti]. Vestnik Krasnoârskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. V. P. Astafʹeva – Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University, No. 4, pp. 244-249.

Zayets N.Yu., 2017. Readiness for professional mobility of specialists is the answer to the challenges of time [Hotovnist do profesiinoi mobilnosti fahivtsiv – vidpovid na vyklyky chasu]. Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu – Cherkasy University bulletin: Pedagogical sciences, No. 17-18, pp. 60-68.

Trotsky R.S., 2018. Formation of readiness for the management activity among cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of professional training [Formuvannia hotovnosti do upravlinskoi diialnosti u kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy u fahovii pidhotovtsi]. Ph.D. dissertation. Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Penkova N.E., 2015. Psychological readiness of servicemen of the National Guard of Ukraine to military service in the process of antiterrorist operation [Psykholohichna hotovnist viiskovosluzhbovtsiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy do sluzhbovo-boiovoi diialnosti u protsesi provedennia antyterorystychnoi operatsii]. Ph.D. dissertation. National Academy of the National Guard of Ukraine.

Brynza I.V., 2014. Patterns of personality, ready for change [Patterny osobystosti, hotovoi do zmin]. Nauka ì osvita – Science and education, No. 1, pp. 45-50.

Bozadzhiev V.L., 2010. To the issue of psychological readiness for professional activity [K voprosu o psikhologicheskoi gotovnosti k professional`noi deyatel`nosti]. Meždunarodnyj žurnal èksperimentalʹnogo obrazovaniâ – International journal of experimental education, No. 7, pp. 98-99.

Rylskaya E.A., 2014. Psychology of human resilience [Psikhologiya zhiznesposobnosti cheloveka]. D.Sc. dissertation. K. D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University.

Makhnach A.V., 2016. Studies of human viability: the main approaches and models [Issledovaniya zhiznesposobnosti cheloveka: osnovnye podkhody i modeli]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 46-70.

Zabegalina S.V., 2016. Prognostic and adaptive abilities as determinants of human resilience [Prognosticheskie i adaptatsionnye sposobnosti kak determinanty zhiznesposobnosti cheloveka]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 356-373.

Symanyuk E.E. and Pecherkina A.A., 2016. Resilience as a predictor of constructive professional development [Zhiznesposobnost` kak prediktor konstruktivnogo professional`nogo razvitiya]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 525-534.

Beloklokov A.V., 2017. Professional demand for resilience and hardiness in extreme professions [Professional`naya vostrebovannost` zhiznesposobnosti i zhiznestoikosti v professiyakh ekstremal`nogo profilya]. In: The effectiveness of the individual, group and organization: problems, achievements and prospects [Effektivnost` lichnosti, gruppy i organizatsii: problemy, dostizheniya i perspektivy]. Rostov-on-Don, 21-22 April. Moscow: Credo. Pp. 15-17.

Kuznetsova Yu.N. and Ryl`skaya E.A., 2017. Professional resilience as a subject of scientific research [Professional`naya zhiznesposobnost` kak predmet nauchnogo issledovaniya]. In: The effectiveness of the individual, group and organization: problems, achievements and prospects [Effektivnost` lichnosti, gruppy i organizatsii: problemy, dostizheniya i perspektivy]. Rostov-on-Don, 21-22 April. Moscow: Credo. Pp. 77-79.

Chiker V.A., Kapustina A.N. and Zakharova A.M., 2007. 18 training programs. A guide for professionals [18 programm treningov. Rukovodstvo dlya professionalov]. St. Petersburg: Rech`. (Ed.: Chiker V.A.).

Shkuta O.O., 2016. Reform and modernization of the penitentiary system of Ukraine: the requirements of modern times [Reformuvannia ta modernizatsiia kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy: vymohy sohodennia]. Aktualʹnì problemi vìtčiznânoï ûrisprudencìï – Actual problems of native jurisprudence, Iss. 1, pp. 58-61.

Bohatyrov I.H., 2016. The crisis of penitentiary reform in Ukraine: causes and ways of their extinction [Kryza penitentsiarnoi reformy v Ukraini: prychyny ta shliakhy ikh vyrishennia]. Pravo ì suspìlʹstvo – Law and society, No. 4, pp. 161-166.

Published
2018-12-27
How to Cite
Mitroshkina, O. V. (2018) “Specificity of psychological readiness for changes and psychological resilience in the employees of the State Criminal-Executive Service of Ukraine”, Law and Safety, 71(4), pp. 118-125. doi: 10.32631/pb.2018.4.17.
Section
LEGAL PSYCHOLOGY