Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників кримінально-виконавчої служби

  • O. V. Mitroshkina Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-9433-2836
Ключові слова: життєздатність, працівники кримінально-виконавчої служби, професійна діяльність, психологічна готовність, психологічна готовність до змін

Анотація

Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення цього феномена в контексті професійної діяльності працівників кримінально-виконавчої служби в умовах її реформування. Емпірично доведено, що досліджувані з різним рівнем психологічної готовності до змін демонструють відмінності як у показниках психологічної життєздатності, так і у структурі взаємозв’язків між компонентами психологічної готовності до змін та психологічною життєздатністю. Отримані результати можуть бути використані у підготовці та перепідготовці персоналу кримінально-виконавчої служби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. V. Mitroshkina, Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра соціології та психології.

Посилання

Yatsyshyn M., 2014. Problems of “penitentiary system” definition in modern conditions [Problemy vyznachennia poniattia penitentsiarna systema v suchasnykh umovakh]. Ìstoriko-pravovij časopis – History & Law Journal, No. 1, pp. 3-7.

Aleksieienko N.V., 2017. Stylistic features of self-regulation among employees of criminal and executive service with different levels of psychological readiness for innovations [Stilevye osobennosti samoregulyatsii u rabotnikov ugolovno-ispolnitel`noi sluzhby s raznym urovnem psikhologicheskoi gotovnosti k innovatsionnoi deyatel`nosti]. Pravo, èkonomika, psihologiâ – Law. Economics. Psychology, No. 2, pp. 62-67.

Sakhnik O.V., 2016. Psychological aspects of professional self-actualization of the employees of the penitentiary system of Ukraine in the current conditions of its reformation [Psykholohichni aspekty profesiinoi samorealizatsii pratsivnykiv penitentsiarnoi systemy Ukrainy v suchasnykh umovakh yii reformuvannia]. In: Ministry of Justice of Ukraine et al. Urgent issues of modernizing legislation and education in the condition of European integration process of Ukraine [Aktualni problemy modernizatsii zakonodavstva ta osvity v umovakh yevrointehratsiinoho postupu Ukrainy]. Chernihiv, 27-28 October. Chernihiv: Desna Polihraf. Pp. 250-252.

Shamruk O.P., 2016. The organization of the personality of the penitentiary system employee as a guarantee of successful professional growth [Orhanizovanist osobystosti spivrobitnyka penitentsiarnoi systemy yak zaporuka uspishnoho profesiinoho zrostannia]. In: Ministry of Justice of Ukraine et al. Urgent issues of modernizing legislation and education in the condition of European integration process of Ukraine [Aktualni problemy modernizatsii zakonodavstva ta osvity v umovakh yevrointehratsiinoho postupu Ukrainy]. Chernihiv, 27-28 October. Chernihiv: Desna Polihraf. Pp. 330-333.

Alyushina N.O. and Kudrynska H.V., 2017. Factors of psychological readiness of civil servants for innovations [Faktory psykholohichnoi hotovnosti derzhsluzhbovtsiv do novovveden]. Pravničij vìsnik Unìversitetu “KROK” – Legal bulletin of “KROK” University, No. 29, pp. 206-213.

Samoilenko O.O., 2018. Formation of psychological readiness of mobilized service-border guards to conduct combat operations [Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti mobilizovanykh sluzhbovtsiv-prykordonnykiv do vedennia boiovykh dii]. Ph.D. dissertation. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky.

Zvezdina G.P. and Elagina M.Yu., 2010. Psychological readiness of heads of educational institutions to innovative activity [Psikhologicheskaya gotovnost` rukovoditelei obrazovatel`nykh uchrezhdenii k innovatsionnoi deyatel`nosti]. In: Innovative potential of subjects of educational space in the context of modernization of education [Innovatsionnyi potentsial sub``ektov obrazovatel`nogo prostranstva v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya]. Rostov-on-Don, 24-26 November. Rostov-on-Don: IPO PI YuFU. Pp. 38-42.

Kozulina Yu.G., 2012. Theoretical and methodological approaches to the study of innovative readiness [Teoretiko-metodologicheskie podkhody k issledovaniyu innovatsionnoi gotovnosti]. Vestnik Krasnoârskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. V. P. Astafʹeva – Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University, No. 4, pp. 244-249.

Zayets N.Yu., 2017. Readiness for professional mobility of specialists is the answer to the challenges of time [Hotovnist do profesiinoi mobilnosti fahivtsiv – vidpovid na vyklyky chasu]. Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu – Cherkasy University bulletin: Pedagogical sciences, No. 17-18, pp. 60-68.

Trotsky R.S., 2018. Formation of readiness for the management activity among cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of professional training [Formuvannia hotovnosti do upravlinskoi diialnosti u kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy u fahovii pidhotovtsi]. Ph.D. dissertation. Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Penkova N.E., 2015. Psychological readiness of servicemen of the National Guard of Ukraine to military service in the process of antiterrorist operation [Psykholohichna hotovnist viiskovosluzhbovtsiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy do sluzhbovo-boiovoi diialnosti u protsesi provedennia antyterorystychnoi operatsii]. Ph.D. dissertation. National Academy of the National Guard of Ukraine.

Brynza I.V., 2014. Patterns of personality, ready for change [Patterny osobystosti, hotovoi do zmin]. Nauka ì osvita – Science and education, No. 1, pp. 45-50.

Bozadzhiev V.L., 2010. To the issue of psychological readiness for professional activity [K voprosu o psikhologicheskoi gotovnosti k professional`noi deyatel`nosti]. Meždunarodnyj žurnal èksperimentalʹnogo obrazovaniâ – International journal of experimental education, No. 7, pp. 98-99.

Rylskaya E.A., 2014. Psychology of human resilience [Psikhologiya zhiznesposobnosti cheloveka]. D.Sc. dissertation. K. D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University.

Makhnach A.V., 2016. Studies of human viability: the main approaches and models [Issledovaniya zhiznesposobnosti cheloveka: osnovnye podkhody i modeli]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 46-70.

Zabegalina S.V., 2016. Prognostic and adaptive abilities as determinants of human resilience [Prognosticheskie i adaptatsionnye sposobnosti kak determinanty zhiznesposobnosti cheloveka]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 356-373.

Symanyuk E.E. and Pecherkina A.A., 2016. Resilience as a predictor of constructive professional development [Zhiznesposobnost` kak prediktor konstruktivnogo professional`nogo razvitiya]. In: Makhnach A.V. and Dikaya L.G. (eds). Human resilience: individual, professional and social aspects [Zhiznesposobnost` cheloveka: individual`nye, professional`nye i sotsial`nye aspekty]. Moscow: Institut psikhologii RAN. Pp. 525-534.

Beloklokov A.V., 2017. Professional demand for resilience and hardiness in extreme professions [Professional`naya vostrebovannost` zhiznesposobnosti i zhiznestoikosti v professiyakh ekstremal`nogo profilya]. In: The effectiveness of the individual, group and organization: problems, achievements and prospects [Effektivnost` lichnosti, gruppy i organizatsii: problemy, dostizheniya i perspektivy]. Rostov-on-Don, 21-22 April. Moscow: Credo. Pp. 15-17.

Kuznetsova Yu.N. and Ryl`skaya E.A., 2017. Professional resilience as a subject of scientific research [Professional`naya zhiznesposobnost` kak predmet nauchnogo issledovaniya]. In: The effectiveness of the individual, group and organization: problems, achievements and prospects [Effektivnost` lichnosti, gruppy i organizatsii: problemy, dostizheniya i perspektivy]. Rostov-on-Don, 21-22 April. Moscow: Credo. Pp. 77-79.

Chiker V.A., Kapustina A.N. and Zakharova A.M., 2007. 18 training programs. A guide for professionals [18 programm treningov. Rukovodstvo dlya professionalov]. St. Petersburg: Rech`. (Ed.: Chiker V.A.).

Shkuta O.O., 2016. Reform and modernization of the penitentiary system of Ukraine: the requirements of modern times [Reformuvannia ta modernizatsiia kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy: vymohy sohodennia]. Aktualʹnì problemi vìtčiznânoï ûrisprudencìï – Actual problems of native jurisprudence, Iss. 1, pp. 58-61.

Bohatyrov I.H., 2016. The crisis of penitentiary reform in Ukraine: causes and ways of their extinction [Kryza penitentsiarnoi reformy v Ukraini: prychyny ta shliakhy ikh vyrishennia]. Pravo ì suspìlʹstvo – Law and society, No. 4, pp. 161-166.


Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Mitroshkina, O. (2018) Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників кримінально-виконавчої служби, Право і безпека, 71(4), pp 118-125. doi: 10.32631/pb.2018.4.17.

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ