Purpose, Tasks and Principles of the State Policy in the Field of Combating Cybercrime

  • A. S. Didenko Kharkiv National University of Internal Affairs
Keywords: state policy, state policy in the field of combating cybercrime, cybercrime

Abstract

The extremely rapid development of an information-aware society requires the effective regulation of the state policy in the field of combating cybercrime. The rapid development of technology creates new opportunities in the use of information space, but new opportunities entail new threats in this area. In order to prevent and develop an effective mechanism to repel existing and future threats in the field of cyberspace, it is necessary to study the purpose, tasks and principles of the state policy in the field of combating cybercrime.

The purpose of the article is to define the concept of the term of “politics”, in a broad sense, the concept of “state policy”, on the basis of scientific works of scholars, setting the tasks of the state policy in combating cybercrime.

The methodological basis of the study is modern general and special methods of scientific cognition, the use of which is determined by a systematic approach.

The author of the article considers the scientific works of foreign and domestic scholars who have studied the concept of politics and the concept of state policy in a broad sense. The author has formulated own vision of the terms of “state policy” and “state policy in the field of combating cybercrime”. The study found out that the purpose of state policy in the field of combating cybercrime is to create conditions for the safe operation of cyberspace and its effective use in the interests of individuals, society and the state. The list of tasks of the state policy in the field of counteraction to cybercrime is formulated. It was found out that the purpose and tasks of the state policy in the field of combating cybercrime determine the system of principles, which should be the basis for such a policy. The priority system of principles of the state policy in the field of combating cybercrime is highlighted. The publication will be useful for students, cadets, teachers, post-graduate students and doctoral students of higher education in the field of jurisprudence, as well as anyone interested in the state policy in the sphere of combating cybercrime.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

A. S. Didenko, Kharkiv National University of Internal Affairs

Adjunct.

References

Korobova A.P., 2000. Legal policy: concept, forms of implementation, priorities in modern Russia [Pravovaya politika: ponyatie, formy realizatsii, prioritety v sovremennoi Rossii]. Abstract of Ph.D. dissertation. Samara State Economic Academy.

Rybakov O.Yu., 2002. Legal policy as a legal category: concept and features [Pravovaya politika kak yuridicheskaya kategoriya: ponyatie i priznaki]. Zhurnal rossijskogo prava – Journal of Russian Law, No 3, pp. 71-78.

Semigin G.Yu. (ed.), 1999. Political encyclopedia [Politicheskaya entsiklopediya]: in 2 vols. Vol. 2. Moscow: Mysl'.

Shemshuchenko Yu.S. (chief ed. board) et al., 2002. Legal encyclopedia [Yurydychna entsyklopediia]: in 6 vols. Vol. 4. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia.

Volynka K.H. (maneger), 2006. An interpretative dictionary of state and law theory [Tlumachnyi slovnyk z teorii derzhavy ta prava]. Kyiv: Mahistr – XXI storichchia.

Volchan O.F., 2002. Politics as a phenomenon of public life [Politika kak fenomen obshchestvennoi zhizni]. Kul'tura narodov Prichernomor'ya, No. 36, pp. 161-166.

Gnatenko A.I., 2010. Theoretical and legal aspects of the political function of the state [Teoretiko-pravovye aspekty politicheskoi funktsii gosudarstva]. Sovremennoe pravo – Modern law, No. 2, pp. 44-47.

Tertychka V.V., 2002. State policy: analysis and implementation in Ukraine [Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini]. Kyiv: Osnovy.

Bezpalova O.I., 2012. Conceptual principles of state policy in the law enforcement sphere [Kontseptualni zasady derzhavnoi polityky u pravookhoronnii sferi]. Visn. Hark. nac. univ. vnutr. sprav, No. 2, pp. 8-16.

Pal L.A., 1999. Analysis of public policy [Analiz derzhavnoi polityky]. Kyiv: Osnovy. (transl. I. Dziuba).

Paul Brown M., 2000. Public policy analysis guide [Posibnyk z analizu derzhavnoi polityky]. Kyiv: Osnovy. (Transl. Tarakhan L., Zarytska M., Tkachuk R. and Malets L.).

Iang E., 2003. How to write an effective policy analytics paper. A practical guide for government advisers for policy advisers in Central and Eastern Europe [Yak napysaty diievyi analitychnyi dokument u haluzi derzhavnoi polityky. Praktychnyi posibnyk dlia radnykiv z derzhavnoi polityky u Tsentralnii i Skhidnii Yevropi]. Kyiv: K.I.S. (Trans. S. Sokolik).

Muzychenko H.V. State policy of Ukraine: the basics of definition and analysis within political science [Derzhavna polityka Ukrainy: osnovy vyznachennia ta analizu v mezhakh politychnoi nauky]. [online] Global International Scientific Analytical Project. Available at http://gisap.eu/ru/node/504 [Accessed 15 February 2020].

Valevskyi O.L., 2001. State policy of Ukraine: methodology of analysis, strategy, mechanisms of implementation [Derzhavna polityka v Ukraini: metodolohiia analizu, stratehiia, mekhanizmy vprovadzhennia]. Kyiv: NISD.

Andriiash V.I., 2013. State policy: conceptual aspects of definition. Governance: improvement and development [Derzhavna polityka: kontseptualni aspekty vyznachennia]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public Administration, Improvement and Development, [online] No. 9. Available at http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626 [Accessed 15 February 2020].

Rebkal V. and Tertychka V. (eds), 2000. State policy of Ukraine: analysis and mechanisms of its implementation in Ukraine [Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy yii vprovadzhennia v Ukraini]. Kyiv: NADU.

Romanov V.Ye., Rudik O.M. and Brus T.M., 2003. State policy: analysis and mechanisms for its implementation [Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy yii vprovadzhennia]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU.

Syrmin Yu.P., Bakumenko V.D., Mykhnenko A.M. et al., 2010. Encyclopedic dictionary of public administration [Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya]. Kyiv: NADU. (Eds: Kovbasiuk Yu.V., Troshchynskyi V.P. and Surmin Yu.P.).

Bazhal Yu.M., Kiliievych O.I., Mertens O.V. et al., 2001. Economic development and public policy [Ekonomichnyi rozvytok i derzhavna polityka]. Kyiv: UADU. (Eds: Yekhanurov Yu.I. and Rozputenko I.V.).

Nyzhnyk N.R., Dubenko S.D., Melnychenko V.I. et al., 2002. Public administration in Ukraine: legal framework [Derzhavne upravlinnia v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady]. Kyiv: UADU. (Ed.: Nyzhnyk N.R.).

Kovbasiuk Yu.V., Vashchenko K.O., Surmin Yu.p. (ed. board), 2014. State policy [Derzhavna polityka]. Kyiv: NADU.

Petrenko I.I., 2011. The essence of public policy and government targeted programs [Sutnist derzhavnoi polityky ta derzhavnykh tsilovykh prohram]. Vìče – Viche, No. 10, pp. 23-25.

Kholopov V., 2010. State and municipal government [Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie]. Rostov-on-Don: Feniks.

Published
2020-02-20
How to Cite
Didenko, A. S. (2020) “Purpose, Tasks and Principles of the State Policy in the Field of Combating Cybercrime”, Law and Safety, 76(1), pp. 53-59. doi: 10.32631/pb.2020.1.07.
Section
ADMINISTRATIVE LAW AND POLICING