Features of interrogation of minors who are victims of violence

Keywords: interrogation, psychological, sexual, economic and physical violence, minors, pre-trial investigation

Abstract

The main provisions on the organization and conduction of interrogation of minors who are victims of violence have been revealed. The concept of physical, sexual and psychological violence against a child has been studied. The features of interrogation of minors who are victims of violence and their significance in criminal proceedings have been theoretically analyzed. The author has determined the subject matter, object and tasks of interrogation of minors and features of the impact of violence on the development of a child and evidence provided by this child.

Despite the large number of works focused on the study of various aspects of minors participation in different investigative actions, the legal and psychological literature does not sufficiently describe the psychological features of the interrogation of minors and does not fully analyze the factors that may affect the juvenile’s testimony while conducting such an investigative action as the interrogation.

The author has emphasized the expediency of conducting investigative (search) actions against children, based on the principles of child-friendly justice (participation of the child, ensuring the best interests of the child, dignity, protection against discrimination, rule of law).

The author has analyzed the algorithm of interrogation of a child based on the use of the following formula: “safe place + safe adult = safe child”; has provided recommendations to take into account the psychological and organizational features of different phases of the child’s interviewing; formulation of questions for minors who are victims of violence according to age and their psycho-emotional state. Examples of formulating the questions during the interviewing of children of preschool, primary school and adolescence age have been provided.

It has been noted that consideration of the described psychological features during the interrogation (interviewing) of children who are victims of violence, will reduce the protective mechanisms of the psyche, minimize re-traumatization of the child and increase the effectiveness of the interrogation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

N. E. Miloradova, Kharkiv National University of Internal Affairs

Pedagogics and psychology department;
Doctor of Psychological Sciences, Docent.

N. A. Pashko, Kharkiv National University of Internal Affairs

Graduate student.

 

 

References

Pashko N.O., 2019. Features of detection and response to cases of sexual violence against a child [Osoblyvosti vyiavlennia ta reahuvannia na vypadky seksualnoho nasylstva shchodo dytyny]. In: Chuiko O.V. (ed.) A child in an anxious environment: developmental and restorative practices [Dytyna u tryvozhnomu seredovyshchi: rozvyvalni ta vidnovliuvalni]. Kyiv, 21 May – 1 June. Kyiv: KNU im. Tarasova Shevchenka. Pp. 82-87.

Puras D., Kalashnyk O., Kochemyrovska O. and Tsiuman T. (managers), 2015. Guidelines for interviewing children who have witnessed and / or been victims of violence and who have committed violence [Metodychni rekomendatsii shchodo opytuvannia ditei, shcho staly svidkamy ta/abo zhertvamy nasylstva, a takozh vchynyly nasylstvo]. Kyiv: FOP Klymenko. (Ed.: Tsiuman T.).

Shapovalov V.A., 2016. Justification of an integrated approach in the implementation of a psychological assessment of the reliability of the information reported [Obosnovanie kompleksnogo podkhoda pri osushchestvlenii psikhologicheskoi otsenki dostovernosti soobshchaemoi informatsii]. In: Shapovalov V.A. (ed.). Current issues of theory and practice of using a polygraph [Aktualni pytannia teorii ta praktyky vykorystannia polihrafa]. Kyiv: Osvita Ukrainy.

Miloradova N.E. and Fedorenko O.I., 2020. General psychological features of the child's interrogation [Zahalni psykholohichni osoblyvosti provedennia dopytu dytyny]. In: National Academy of Internal Affairs et al. Current problems of pre-trial investigation and trial of crimes against sexual freedom and sexual integrity of children, ways to solve them [Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannia ta sudovoho rozhliadu zlochyniv proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti ditei, shliakhy ikh vyrishennia]. Kyiv, 19 June. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav.

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010 [Kerivni pryntsypy Komitetu ministriv Rady Yevropy shchodo pravosuddia, druzhnoho do dytyny, pryiniati Komitetom ministriv Rady Yevropy 17 lystopada 2010 roku]. [online] Council of Europe. Available at https://rm.coe.int/16804c2188 [Accessed 25 June 2020].

Bandurka O.M. (ed.), 2018. Legal psychology [Yurydychna psykholohiia]. Kharkiv: Maidan.

Vnuk M. and Dolynyak U., 2014. Trauma pedagogy: a practical guide for educators, caregivers and foster parents [Pedagogika travmy: prakticheskoe posobie dlya pedagogov, vospitatelei i priemnykh roditelei]. Kiev.

Board of Polygraphists of Ukraine, 2019. Reliability assessment: research and practice [Otsinka dostovirnosti: naukovi doslidzhennia ta praktyka]. Kyiv.

Bobechko N.R., Boiko V.P., Zholnovych I.V. and Kohutych I.I., 2016. Fundamentals of general and legal psychology: a course of lectures [Osnovy zahalnoi ta yurydychnoi psykholohii: kurs lektsii]. Kyiv: Alerta; TsUL. (Ed.: Nor V.T.).

Andrieienkova V.L., Borozdina K.A., Buhaiets T.I. et al., 2019. Training of employees of structural subdivisions of the National Police of Ukraine in terms of ensuring and protecting the rights of children. Part 1 [Pidhotovka pratsivnykiv strukturnykh pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy u chastyni zabezpechennia ta zakhystu prav ditei. Chastyna 1]. Kyiv: FOP Byria O.D. (Eds: Zhuravel T.V., Zub L.V. and Kovalova O.V.).

Published
2020-06-24
How to Cite
Miloradova, N. E. and Pashko, N. A. (2020) “Features of interrogation of minors who are victims of violence”, Law and Safety, 77(2), pp. 19-26. doi: 10.32631/pb.2020.2.02.
Section
THE ARTICLE OF THE NUMBER