МОТИВАЦІЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ І ПРОБЛЕМА ЇЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

  • A. M. Shulga Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
Ключові слова: правова соціалізація, правосвідомість особи, правова культура особи, мотивація правомірної поведінки особи, правове виховання, правове антивиховання

Анотація

Обґрунтовано можливість і доцільність у межах загальнотеоретичного понятійного апарату, який стосується питань правової соціалізації, правосвідомості, правової культури особи, використання протилежних за змістом понять «правове виховання» і «правове антивиховання».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Социология права : учеб. пособие / В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов, В. В. Зенков и др. М. : Юстицинформ, 2001. 480 с.

Батурин Н. А. Психология оценки и оценивания : учеб. пособие. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2000. Ч. I. 106 с.

Каптарь В. С. Правовое воспитание как средство активизации человеческого фактора : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01. Кишинев, 1989. 19 с.

Штангрет М. Й. Правове виховання як засіб національної безпеки: філософський аспект. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 1999. № 1. С. 130–135.

Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. Т. 2. Теория права. М. : Зерцало, 1998. 656 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права : учеб. Харьков : Консум, 2000. 704 с.

Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М. : Юристъ, 1997. 197 с.

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015 // Київський міжнародний інститут соціології : сайт.

URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=595&page=1 (дата звернення: 10.05.2017).

Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом = Temptations by authoritarianism. Критика. 2011. № 5–6. С. 2–7.

Правознавство : підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 752 с.

Карпунина В. В. Правовая антикультура в деятельности уголовно-исполнительной системы. Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 2. С. 26–28.

Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 352 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. Львів : Край, 2008. 224 с.

Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів юрид. ВНЗ / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2011. 584 с.

Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М. : Юристъ, 1997. 672 с.

Мясищев В. Н. Психология отношений / под ред. А. А. Бодалева. М. : Ин-т практ. психологии, 1995. 356 с.


Переглядів анотації: 146
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2018-10-08
Як цитувати
Shulga, A. (2018) МОТИВАЦІЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ І ПРОБЛЕМА ЇЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ, Право і безпека, 66(3), pp 10-14. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/55 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
СТАТТЯ НОМЕРА