ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • L. I. Kalenichenko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
Ключові слова: юридична відповідальність, звільнення від юридичної відповідальності, підстави звільнення, невідворотність відповідальності

Анотація

Виокремлено та проаналізовано основні суттєві риси підстав, що звільняють від юридичної відповідальності, сформульовано поняття «підстави звільнення від юридичної відповідальності». Їх автор визначає як визначені законодавством обставини, за наявності яких особа, що порушила суб’єктивні права або вчинила правопорушення, не притягається до юридичної відповідальності.

До основних ознак підстав звільнення від юридичної відповідальності віднесено: 1) зв’язок з юридично значущою неправомірною поведінкою; 2) формальне закріплення на законодавчому рівні; 3) реалізацію спеціальним суб’єктом; 4) специфічні юридичні наслідки (за умови реалізації підстав звільнення від юридичної відповідальності держава відмовляється від застосування відповідних заходів державно-правового примусу).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шульга А. М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія. Харків : Майдан, 2013. 412 с.

Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 20.07.2017).

Про застосування амністії в Україні : закон України від 01.10.1996 № 392/96-ВР // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-вр (дата звернення: 20.07.2017).

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. 4-те вид., допов. і перероб. Київ : Алерта, 2014. 524 с.

Маляренко В. Т., Музика А. А. Амністія та помилування в Україні : навч. посіб. Київ : Атіка, 2007. 700 с.

Школа С. М. Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2003. 22 с.

Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 21 с.

Положення про порядок здійснення помилування : затв. указом Президента України від 21.04.2015 № 223/2015 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015 (дата звернення: 24.07.2017).

Ніколаєнко Т. Б. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст. Університетські наукові записки. 2007. № 4 (24). С. 370–376.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : закон України від 07.12.1984 № 8073-X // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page2 (дата звернення: 20.07.2017).

Цивільний кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 435-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.07.2017).

Відповідальність у приватному праві : монографія / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін. ; за заг. ред. І. Безклубого. Київ : Грамота, 2014. 416 с.

Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті : постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 № 444 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-95-п (дата звернення: 28.07.2017).

Церковна О. В. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 20 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // БД «За-конодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 30.07.2017).

Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 30.07.2017).

Про порядок застосування судами законодавства України про звільнення особи від кримінальної відповідальності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005№ 12 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05 (дата звернення: 15.08.2017).

Грошевой Ю. М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства : учеб. пособие. Харьков : Харьков. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского, 1979. 82 с.

Добровольская Т. Н. Об изменении порядка прекращения уголовных дел и некоторых спорных проблемах правосудия. Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. М. : ИГПАН, 1979. С. 177–178.

Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та, 2002. 279 с.

Шестак Л. В., Веремієнко С. В. До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 30, т. 2. С. 96–98. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.30/part_2/26.pdf (дата звернення: 20.08.2017).

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.

Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави і права : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2015. 200 с.


Переглядів анотації: 112
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Kalenichenko, L. (2018) ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, Право і безпека, 66(3), pp 26-32. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/60 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО