PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL BASICS AND APPROACHES TO THE DEFINITION

Keywords: public administration, state administration, public management, management

Abstract

The author of the article has studied theoretical approaches to the definition of the essence and characteristics of public administration, its relationship with state and public administration, and the management process. Nowadays scientific literature does not have a single interpretation of the term «public administration (management)», which is related both to the general understanding of the meaning of this term, and to the problems of the implementation of its definition from international literature to domestic works. Theoretical approaches to the views on public administration can be reduced to the following:

– public administration is an analogue of the concept of «state administration», but is aimed at satisfying the needs and interests of the entire society, also it may be related to the provision of public services;

– public administration is a method of public administration or as its certain part (stage);

– public administration is a separate activity of public administration, which is expressed, in addition to the provision of administrative services, in the implementation and enforcement of laws and by-laws of the normative and legal acts;

– public administration includes internal management processes that take place in executive and local self-government agencies.

In our opinion public administration is regulated by laws and other system organizing normative legal acts, power and regulatory activities of state authorities and local self-government, which is aimed at streamlining their organizational structure, planning, preparation, development and implementation of managerial decisions, organization of the management apparatus, the implementation of documentary, information, personnel, and psychological support of their daily activities in order to achieve socially useful goals and the creation and operation of the relevant entity of administration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 606 с.

Чернов С. І., Гайдученко С. О. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування». Харків : ХНУМГ, 2014. 97 с.

Гоголев А. М. Публичное администрирование как правовая категория. Экономика. Налоги. Право. 2015. № 3. С. 141–146.

Вировий С. І., Дяченко Н. П. Публічне врядування: проблеми теорії та практики // Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. Київ : НАДУ, 2014. Т. 1. С. 61–62.

Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. Київ : НАДУ. 2010. 28 с.

Гавкалова Н. Л. Публічне управління: методологічний аспект // Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. Київ : НАДУ, 2014. Т. 1. С. 16–18.

UN Public Administration Glossary // United Nations Public Administration Network : сайт. URL: http://www.unpan.org/Directories/Glossary/tabid/1398/language/en-US/Default.aspx (дата звернення 31.10.2017).

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. 775 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2000. Т. 3 (О–Р). 927 с.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 8: Публічне врядування / наук. редкол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 488–491. URL: http://political-studies.com/?p=1286 (дата звернення: 03.10.2017).

Nigro F. A., Nigro L. A. Modern Public Administration. 3rd ed. N. Y. ; Evanston ; S. Francisco ; L. : Harper & Row, 1974. 468, XII p.

Рогачов Ю. М. Адміністративно-правові відносини в структурі публічного адміністрування податків і зборів. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2014. № 2. С. 148–155. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2014_2_23.pdf (дата звернення: 31.10.2017).

Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової. Харків : Магістр, 2011. 306 с.

Андрєєв А. В. Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 146–151. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdduvs_2015_3_22.pdf (дата звернення: 03.10.2017).

Білозерська Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. № 2. С. 11–19. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_4.pdf (дата звернення: 03.10.2017).

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2005. 254 с.

Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. № 5. С. 117–122.

Волков А. М. О юридической конструкции понятия «публичное администрирование». Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 503–510.

Волков А. М. Публичное администрирование: вопросы надзора и контроля. Административное и муниципальное право. 2015. № 7. С. 738–743. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/12780 (дата звернення: 25.10.2017).

Шатило О. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування». Житомир : Каф. менеджменту орг. і адміністрування ЖДТУ, 2014. 51 с.

Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / під ред. В. Г. Воронкової. Київ : Професіонал ; Центр учб. літ., 2010. 352 с.

Семенчук Т. Б. Сутність категорії «публічне адміністрування» та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 385–390. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2013_42_64.pdf (дата звернення: 31.10.2017).

Менеджмент організацій і адміністрування : підручник. URL: http://pidruchniki.com/74963/menedzhment/menedzhment_organizatsiy_i_administruvannya (дата звернення: 30.06.2017).

Політологічна енциклопедія : навч. посіб. : у 9 кн. / уклад.: А. О. Карасевич, Л. С. Шачковська. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Кн. 4. 635 с.

Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями : реферат // Освіта.UA : сайт. URL: http://osvita.ua/vnz/reports/management/15415/ (дата звернення: 30.10.2017).

Мельник Р. С. Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації. Адміністративне право і процес. 2013. № 1. С. 8–14. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apip_2013_1_3.pdf (дата звернення: 25.10.2017).

Публічне управління та адміністрування // Полтавська державна аграрна академія : офіц. сайт. URL: https://www.pdaa.edu.ua/content/specialnist-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya (дата звернення: 31.10.2017).

Published
2018-10-09
How to Cite
Bugaychuk, K. L. (2018) “PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL BASICS AND APPROACHES TO THE DEFINITION”, Law and Safety, 66(3), pp. 38-44. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/62 (Accessed: 26May2020).
Section
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS, FINANCIAL LAW, INFORMATION LAW