ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) 851/2004 ПРО УТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРУ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЗАХВОРЮВАННЯМИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • O. S. Pronevych Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: охорона громадського здоров’я, епідеміологічний нагляд (спостереження), протидія інфекційним захворюванням, Центр громадського здоров’я

Анотація

Охарактеризовано стан, проблеми та перспективи імплементації Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями. З’ясовано специфіку адміністративної правосуб’єктності новоствореного Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, здійснено пошук шляхів новелізації вітчизняного законодавства у сфері охорони громадського здоров’я та модернізації відповідного державного механізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Загальна декларація прав людини : прийн. і проголош. резолюцією 217 А (ІІІ) Ген. Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 02.07.2017).

Основи громадського здоров’я: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. В. Безпалько. Ужгород: Патент, 2008. 322 с.

Грузєва Т. С., Мельник В. В. Організація контролю за громадським здоров’ям у США та країнах єв-ропейського регіону. Україна. Здоров’я нації. 2015. № 2. С. 96–103.

Князевич В. М., Авраменко Т. П., Короленко В. В. Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я України в умовах системних змін. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. № 1 (80). С. 56–65.

Кульгінський Є. А. Управління, орієнтоване на здоров’я людини, як нова стратегія в державному управлінні розвинених країн. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2. С. 274–283.

Рингач Н. О. Громадське здоров’я як чинник національної безпеки. Київ : НАДУ, 2009. 296 с.

Слабкий Г. О., Миронюк В. І., Качала Л. О. Система громадського здоров’я: бачення Всесвітньої ор-ганізації охорони здоров’я. Основні оперативні функції громадського здоров’я та їх зміст. Україна. Здо-ров’я нації. 2017. № 3. С. 24–31.

Winslow C.-E. A. The Untilled Fields of Public Health. Science. 1920. Vol. 51, No. 1306. P. 23–33. https://doi.org/10.1126/science.51.1306.23.

Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здоровья : принят на 62-й сессии Европ. регион. комитета, Мальта, 10–13 сент. 2012 г. / Всемир. орг. здравоохранения, Европ. регион. бюро. 47 с. URL http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/171773/RC62wd12rev1-Rus-updated.pdf?ua=1 (дата звернення: 03.07.2017).

Регламент № 851/2004 Европейского парламента и Совета Европейского Союза об учреждении Ев-ропейского центра по профилактике и контролю заболеваний (Страсбург, 21 апр. 2004 г.) // Право.ru : сайт. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/44436503/50529813/ (дата звернення: 04.07.2017).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : від 27 черв. 2014 р. : ратиф. із заявою законом України від 16 верес. 2014 р. № 1678-VII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 05.07.2017).

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-зом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 верес. 2014 р. № 847-р // БД «Зако-нодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р (дата звернення: 05.07.2017).

План заходів Міністерства охорони здоров’я України з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : затв. наказом М-ва охорони здоров’я України від 16 груд. 2014 р. № 959 // Міністерство охорони здоров’я України : офіц. веб-сайт. URL: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20141216_0959_dod.pdf (дата звернення: 05.07.2017).

План імплементації Регламенту (ЄС) 851/2004 Європейського Парламенту та Ради про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями // Міністерство охорони здоров’я України : офіц. веб-сайт. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/impl_20040421_2004_851eu.html (дата звер-нення: 05.07.2017).

Про схвалення розроблених Міністерством охорони здоров’я України планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листоп. 2014 р. № 1141-р // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2014-р (дата звернен-ня: 06.07.2017).

Систему епіднагляду за інфекційними захворюваннями в Україні оцінюють європейські експерти // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248535968 (дата звернення: 12.07.2017).

МОЗ: Українська система нагляду за захворюваннями потребує модернізації та оптимізації // Урядо-вий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250142045&cat_id=244277212 (дата звернення: 14.07.2017).

Питання Міністерства охорони здоров’я : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 верес. 2015 р. № 909-р // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248466367 (дата звернення: 15.07.2017).

Про утворення державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» : наказ М-ва охорони здоров’я України від 18 верес. 2015 р. № 604 // Аптека.UA : интернет-изд. URL: http://www.apteka.ua/article/364127 (дата звернення: 16.07.2017).

Про завершення утворення державної установи «Центр громадського здоров’я України Міністерства охорони здоров’я України» : наказ М-ва охорони здоров’я України від 3 жовт. 2016 р. № 1029 // Міністерс-тво охорони здоров’я України : офіц. веб-сайт. URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20161003_1029.html (да-та звернення: 17.07.2017).

Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров’я України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серп. 2015 р. № 575 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-п (дата звернення: 17.07.2017).

Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : розпо-рядження Кабінету Міністрів України від 6 квіт. 2016 р. № 260-р // БД «Законодавство України» / ВР Укра-їни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/260-2016-р (дата звернення: 19.07.2017).

Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я : розпорядження Кабінету Мініс-трів України від 30 листоп. 2016 р. № 1002-р // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249618799 (дата звернення: 19.07.2017).


Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО