ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  • D. V. Slinko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
Ключові слова: юридичний процес, правотворчий процес, нормотворча діяльність, відомча нормотворчість, правотворча діяльність, нормативно-правовий акт, Міністерство внутрішніх справ України

Анотація

Досліджено правотворчий процес як різновид юридичного процесу. Вивчено підходи до розгляду категорій «нормотворча діяльність» і «відомча нормотворчість» та їх сутності, що склалися в юридичній науці. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури визначено, що правотворчий процес у діяльності Міністерства внутрішніх справ України здійснюється у формах відомчого нормотворчого процесу (безпосередній правотворчий процес) та сумісної з іншими вповноваженими суб’єктами правотворчості (опосередкований правотворчий процес).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гладкий В. В. Отдельные вопросы правотворческой деятельности Национальной полиции Украины

// Zakon.ru : соц. сеть для юристов. 18.04.2016. URL: https://zakon.ru/blog/2016/04/18/otdelnye_voprosy_pravotvorcheskoj_deyatelnosti_nacionalnoj_policii_ukrainy (дата звернення: 20.11.2017).

Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая : учеб. / под ред. А. П. Коре-нева. М. : МЮИ России ; Щит-М, 1998. 336 с.

Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Запоріжжя, 2005. 185 с.

Дзюбенко О. Л. Теоретичний аспект відомчої нормотворчості. Право і суспільство. 2009. № 4. С. 12–16.

Вороніна І. М. Актуальні питання відомчої нормотворчості в системі органів внутрішніх справ. Нау-ковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 17 (1). С. 43–45.

Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України : наказ МВС України від 27.07.2012 № 649 // Національна поліція : тимчас. веб-сайт. URL: http://www.npu.gov.ua/mvs/control/chc/uk/publish/article/788950 (дата звернення: 20.11.2017).

Рибалкін А. О., Криворучко Д. І. Окремі питання нормотворчості органів внутрішніх справ: пробле-ми та шляхи вирішення. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1 (75). С. 101–107.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Мі-ністрів України від 28.10.2015 № 878 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п (дата звернення: 20.11.2017).

Про затвердження Положення про Департамент юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 15.10.2014 № 1075 // document.UA : сайт. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-departament-yuridichnogo--doc237902.html (дата звер-нення: 20.11.2017).

Червяков Н. Н. Проблемы совершенствования ведомственного нормотворчества: на материалах МВД РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2000. 21 с.

Соловьев А. А. Правотворческая деятельность органов внутренних дел субъектов Российской Фе-дерации (на материалах ГУВД Московской области) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2003. 236 c.

Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2005. 18 с.

Урумов А. В. Правотворчество органов внутренних дел Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Волгоград, 2007. 31 с.

Теорія держави та права / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін. ; за ред. В. В. Ко-пєйчикова. Стер. вид. Київ : Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

Петрова І. П. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2004. 221 с.

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Білорусь : від 06.3.1992 : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.1992 № 196 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_013 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Польща в боротьбі зі злочинністю : від 12.03.1992 : затв. постановою Кабінету Міні-стрів України від 15.04.1992 № 196 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_044 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Румунії : від 18.05.1992 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_151 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Чехії : від 06.09.1993 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203_001 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Грузії про співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю : від 20.10.2011 // БД «Законодавство України» / ВР Укра-їни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_109 (дата звернення: 20.11.2017).

Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час кримінального провадження : наказ МВС України та М-ва юстиції України від 26.03.2013 № 289/540/5 // БД «Законодавство України» / ВР України. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0602-13 (дата звернення: 20.11.2017).


Переглядів анотації: 109
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Slinko, D. (2018) ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, Право і безпека, 66(3), pp 52-56. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/64 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО