FORMS OF THE IMPLEMENTATION OF LAW-MAKING PROCESS IN THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

Keywords: legal process, law-making process, regulatory activity, departmental rule-making activity, law-making activity, normative and legal act, Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Abstract

Law-making process as a kind of legal process has been studied. The approaches to the consideration of the categories of “regulatory activity” and “departmental rule-making activity” and their essence within legal science have been studied. On the basis of theoretical analysis of legal literature, the author has determined that the law-making process in the activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is carried out in the form of departmental rule-making process (direct law-making process) and common with other authorized subjects of law-making activity (indirect law-making process).

The designation of the departmental rule-making process in the activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is the modeling of social relations, which, from the standpoint of the state or civil society, are desirable and admissible or necessary and obligatory.

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine together with other authorized subjects of law-making activity realize the propositions for the improvement of legislation, takes part in the development of the drafts of regulatory acts, the issuing of which falls within the competence of other state agencies or officials.

Besides, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine within its competence, develops and concludes international treaties and interagency agreements and deals with the interpretation and systematization of regulatory acts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гладкий В. В. Отдельные вопросы правотворческой деятельности Национальной полиции Украины

// Zakon.ru : соц. сеть для юристов. 18.04.2016. URL: https://zakon.ru/blog/2016/04/18/otdelnye_voprosy_pravotvorcheskoj_deyatelnosti_nacionalnoj_policii_ukrainy (дата звернення: 20.11.2017).

Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая : учеб. / под ред. А. П. Коре-нева. М. : МЮИ России ; Щит-М, 1998. 336 с.

Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Запоріжжя, 2005. 185 с.

Дзюбенко О. Л. Теоретичний аспект відомчої нормотворчості. Право і суспільство. 2009. № 4. С. 12–16.

Вороніна І. М. Актуальні питання відомчої нормотворчості в системі органів внутрішніх справ. Нау-ковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 17 (1). С. 43–45.

Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України : наказ МВС України від 27.07.2012 № 649 // Національна поліція : тимчас. веб-сайт. URL: http://www.npu.gov.ua/mvs/control/chc/uk/publish/article/788950 (дата звернення: 20.11.2017).

Рибалкін А. О., Криворучко Д. І. Окремі питання нормотворчості органів внутрішніх справ: пробле-ми та шляхи вирішення. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1 (75). С. 101–107.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Мі-ністрів України від 28.10.2015 № 878 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п (дата звернення: 20.11.2017).

Про затвердження Положення про Департамент юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 15.10.2014 № 1075 // document.UA : сайт. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-departament-yuridichnogo--doc237902.html (дата звер-нення: 20.11.2017).

Червяков Н. Н. Проблемы совершенствования ведомственного нормотворчества: на материалах МВД РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2000. 21 с.

Соловьев А. А. Правотворческая деятельность органов внутренних дел субъектов Российской Фе-дерации (на материалах ГУВД Московской области) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2003. 236 c.

Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2005. 18 с.

Урумов А. В. Правотворчество органов внутренних дел Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Волгоград, 2007. 31 с.

Теорія держави та права / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін. ; за ред. В. В. Ко-пєйчикова. Стер. вид. Київ : Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

Петрова І. П. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2004. 221 с.

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Білорусь : від 06.3.1992 : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.1992 № 196 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_013 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Польща в боротьбі зі злочинністю : від 12.03.1992 : затв. постановою Кабінету Міні-стрів України від 15.04.1992 № 196 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_044 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Румунії : від 18.05.1992 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_151 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрі-шніх справ Республіки Чехії : від 06.09.1993 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203_001 (дата звернення: 20.11.2017).

Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Грузії про співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю : від 20.10.2011 // БД «Законодавство України» / ВР Укра-їни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_109 (дата звернення: 20.11.2017).

Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час кримінального провадження : наказ МВС України та М-ва юстиції України від 26.03.2013 № 289/540/5 // БД «Законодавство України» / ВР України. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0602-13 (дата звернення: 20.11.2017).

Published
2018-10-09
How to Cite
Slinko, D. V. (2018) “FORMS OF THE IMPLEMENTATION OF LAW-MAKING PROCESS IN THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE”, Law and Safety, 66(3), pp. 52-56. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/64 (Accessed: 26May2020).
Section
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS, FINANCIAL LAW, INFORMATION LAW