КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО Є НЕВІДКЛАДНИМ

  • I. S. Yepishko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: кримінально-правовий захист, честь, гідність, наклеп, образа, поліцейський

Анотація

В рамках дослідження проблеми кримінально-правового захисту честі та гідності особи проаналізовано стан визначення понять «честь» і «гідність», наголошено на необхідності криміналізації окремих видів правопорушень у сфері захисту честі та гідності особи, зокрема коли йдеться про необхідність належної охорони честі та гідності працівника поліції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 20.11.2017).

Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко та ін. ; за заг. ред.

О. В. Зайчука. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 382 с.

Церковна А. А. Гідність і честь у цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2003. 194 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Сов. энцикл., 1973. 846 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1440 с.

Ной И. С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов : Изд-во Сара-тов. гос. ун-та, 1959. 125 с.

Конституція України : наук.-практ. комент. / А. В. Петришин, В. Ф. Погорілко, Д. М. Притика та ін. Київ : Ін Юре, 2003. 70 с.

Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв,

В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності. Київ : Ін Юре, 2005. 1224 с.


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Yepishko, I. (2018) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО Є НЕВІДКЛАДНИМ, Право і безпека, 66(3), pp 67-71. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/68 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ