ГЕНЕЗИС ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

  • T. O. Kuzubova Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
Ключові слова: тимчасовий доступ до речей і документів, слідчі дії, виїмка, обшук, огляд, судовий контроль, процесуальна незалежність слідчого

Анотація

Досліджено зародження та розвиток правового інституту тимчасового доступу до речей і документів, який об’єднав у собі виїмку, огляд, копіювання документів. Проаналізовано положення Законів про судочинство у справах про злочини та проступки 1857 р., Статуту кримінального судочинства 1864 р., КПК УСРР 1922 р. та 1927 р., КПК України 1960 р., що регламентували порядок застосування виїмки. Запропоновано періодизацію процесу формування тимчасового доступу до речей і документів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Оглавленіе и другіе указатели къ пятнадцатому тому свода законовъ 1857 года // сводъ законовъ Россійской імперіи, повелъніемъ Государя Императора Николая Перваго составленный. Изд. 1857 г. Т. 15.

Законы Уголовные. СПб, 1857. 118 с. разд. паг.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підручник. 4-те вид., допов. і перероб. Київ : А.С.К., 2003. 1120 с. (Економіка. Фінанси. Право).

Законы о Судопроизводствъ по дълам о преступленіяхъ и проступкахъ // сводъ законовъ Россійской імперіи, повелъніемъ Государя Императора Николая Перваго составленный. Изд. 1857 г. Т. 15. Законы Уголовные. СПб, 1857. 236 с. разд. паг.

Уставъ уголовнаго судопроизводства. Судебные уставы, 20 ноября 1864 года. СПб, 1864. VII, 164 с. разд. паг.

Судебные уставы Императора Александра II cъ законодательными мотивами и разъяненіями. Уставъ уголовнаго судопроизводства. 9-е изд. испр. и доп. по 15-ое февр. 1907 г. СПб, 1907. 998 с.

Землянский П. Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы Советской власти

(на материалах УССР). Киев : Тип. МВД УССР, 1972. 306 с.

Уголовно-процессуальный кодекс УССР : утв. постановлением ВЦИК 13.09.1922, с изм. по 1 марта 1925 г. и прил. алф.-предм. указ. и табл. сроков. Харьков : Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1925. 119 с.

Кримінально-процесуальний кодекс УСРР : в ред. 1927 р. Вид. оф., введ. в дію з 15.09.1927 постановою ВУЦВК від 20.07.1927. Харків : Юрид. вид-во Нарком’юсту УСРР, 1927. 123 с.

Советский уголовный процесс / Алексеев Н. С., Бастыркин А. И., Даев В. Г. и др. ; под ред.

Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1989. 472 с.

Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР : закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 28.12.1960 № 1000-05 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-05/ed19601228 (дата звернення: 13.09.2017).

Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. Харків : Право, 2010. 608 с.

Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибітко В. П. Кримінальний процес України : підручник. Київ : Либідь, 1992. 431 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР : утв. законом Украинской ССР от 28.12.1960 и введ. в действие с 01.04.1961. Киев : Гос. изд-во полит. лит. УССР, 1961. 213 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: закон України від 28.12.1960 № 1001-05 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-05 (дата звернення: 19.09.2017).

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4363#n4363 (дата звернення: 23.09.2017).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) : закон України від 12.02.2015 № 191-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19 (дата звернення: 24.09.2017).


Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Kuzubova, T. (2018) ГЕНЕЗИС ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ, Право і безпека, 66(3), pp 74-80. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/71 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ