THE SYSTEM OF SECRET INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS AND THE PROCEDURAL GROUNDS FOR THEIR CONDUCTION

Keywords: criminal proceedings, secret investigative (search) actions, suspect, court, an investigating judge, prosecutor, procedural chief, Unified registry of pre-trial investigations, criminal offense

Abstract

Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України, що регулює проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виявлено певні неузгодженості та прогалини, надано окремі пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Терещук С. С. Процесуальні особливості запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. № 1 (23). С. 155–157.

Тагієв С. В. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 511 с.

Шолудько Б. А. Негласні слідчі (розшукові) дії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. Вип. 4 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т права НАН України. Київ : Ліра-К, 2012. С. 352–355 (дата звернення: 01.10.2017).

Калинкович Л. Н. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Минск : МВШ МВД СССР, 1988. 102 с.

Багрій М. В. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій: напрямки вдосконалення // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи у світлі конституційної реформи : зб. тез першого Львів. форуму з кримінал. юстиції. Київ : ВАІТЕ, 2015. С. 45–49.

Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : затв. наказом Ген. прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-ва юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 (дата звернення: 01.10.2017).

Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 39, т. 2. С. 105–109.

Гусаров С. М. Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України. Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 35–39.

Published
2018-10-09
How to Cite
Tereshchuk, S. S. (2018) “THE SYSTEM OF SECRET INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS AND THE PROCEDURAL GROUNDS FOR THEIR CONDUCTION”, Law and Safety, 66(3), pp. 87-92. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/74 (Accessed: 12July2020).
Section
THEORY AND PRACTICE OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY