ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА, В ЯКОМУ РЕАЛІЗОВАНО ПРАВО НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ

  • D. V. Scherbanyuk Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: судова експертиза, криміналістична тактика, судовий експерт, кримінальне провадження, досудове розслідування, експертна ініціатива

Анотація

Розглянуто специфіку використання висновку судового експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу, в доказуванні під час досудового розслідування. Відзначено вплив експертної ініціативи на обрання цілей використання слідчим висновку експерта. Підкреслено суттєве значення висновків експерта, сформульованих ініціативно, для вирішення профілактичних завдань у кримінальному провадженні. Надано рекомендації щодо особливостей використання інформації, одержаної внаслідок експертної ініціативи, для обрання тактичних прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій та організації тактичних операцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белкин А. Р. Теория доказывания : науч.-метод. пособие. М. : Норма, 1999. 429 с.

Лапта С. П. Використання експертних висновків у доказуванні // Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф. 22 жовт. 2010 р., м. Харків / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. С. 27–29.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с.

Коновалова В. Е. О значении и функциях экспертных версий. Криминалистика и судебная експертиза. 1977. Вып. 14. С. 53–58.

Фридман И. Я. О круге профилактических задач, решаемых в судебно-экспертных учреждениях. Криминалистика и судебная експертиза. 1991. Вып. 43. С. 50–54.

Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. ; под ред. Р. С. Белкина. М. : Норма – Инфра-М, 1999. 990 с.

Комарков В. С. Тактика допроса : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т, 1975. 66 с.

Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики : моногр. Харьков : Гриф, 2002. 349 с.

Лапта С. П. Правові та наукові основи використання судових експертиз при розслідуванні злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2006. 234 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків : Харків юрид., 2007. 432 с.

Щербаковський М. Г., Лапта С. П. Судова експертиза в структурі тактичних операцій. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2007. Вип. 1 (2). С. 120–126.


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ