ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • K. V. Kovalenko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-2105-9664
Ключові слова: трудова дисципліна, методи забезпечення трудової дисципліни, службова дисципліна, метод переконання, метод виховання, метод заохочення, метод примусу

Анотація

Висвітлено правові засади та особливості правового регулювання трудової дисципліни й методів її забезпечення взагалі та службової дисципліни зокрема.

На підставі аналізу досліджень провідних науковців та нормативно-правових актів визначено сутність «трудової дисципліни» як багатоаспектного явища. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до проекту Трудового кодексу України № 1658. Проаналізовано положення проекту закону України № 4670 «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» щодо правового регулювання службової дисципліни та методів її забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Самойлов В. Г. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: общая и специальная : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. М., 2006. 177 с.

Полетаев Ю. Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве : учеб. пособие. М. : Проспект, 2001. 182 с.

Малинин В. И., Мясников И. Я. Укрепление дисциплины труда – важный фактор повышения эффективности производства. М. : Госюриздат, 1971. 264 с.

Филатов Н. А., Турченко В. Н. Труд и дисциплина. М. : Политиздат, 1971. 112 с.

Хавронюк М. І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність : навч. посіб. Київ : Атіка, 2003. 240 с.

Васьков П. Т. Государственная дисциплина в СССР. М.  Госюриздат, 1960. 146 с.

Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність судді: сутність, механізм реалізації. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. 192 с.

Ярошенко О. М. Джерела трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2007. 476 с.

Трудовий кодекс України : проект закону України від 27.12.2014 № 1658 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата звернення: 10.08.2017).

Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України : підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : ФІНН, 2009. 728 с.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України : проект закону України від 16.05.2016

№ 4670 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59106&pf35401=424282 (дата звернення: 10.08.2017).

Кодекс законів про працю України : закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 10.09.2017).

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 26.08.2017).

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : закон України від 22.02.2006

№ 3460-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-15 (дата звернення: 26.08.2017).

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник. 5-те вид., перероб. і допов. Київ : Знання, 2008. 860 с.

Щербина В. І. Трудове право України : підручник. Київ : Істина, 2008. 384 с.

Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М. : Юрид. лит., 1972. 288 с.


Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Kovalenko, K. (2018) ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Право і безпека, 66(3), pp 98-102. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/77 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
КАДРОВА РОБОТА В ОРГАНАХ МВС УКРАЇНИ, ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ