PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CRISIS OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

  • M. P. Polukhina National Aviation University, Kyiv
Keywords: law enforcement officers, professional development, professional formation, professional adaptation, crisis of professional expectations

Abstract

Розглянуто питання психологічних особливостей кризи професійних експектацій правоохоронців з урахуванням специфіки їх служби. Проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних науковців щодо умов, необхідних для успішного процесу професійної адаптації, результатом якого є швидке досягнення робочих показників, звикання до трудового колективу, освоєння основних вимог корпоративної культури та правил поведінки, зниження тривожності й невпевненості в собі, розвиток позитивного ставлення до обов’язків, задоволеність роботою та скорочення плинності кадрів. Надано пропозиції щодо шляхів подолання кризи професійних експектацій.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Царьов О. Д. Професійне самовизначення майбутніх правоохоронців у ВНЗ МВС України. Віс-ник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки. 2012. Вип. 19 (1). С. 197–201.

Еникеев М. И. Общая, социальная и юридическая психология : учеб. для вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2003. 752 с.

Синявский В. В. Психолого-педагогические вопросы профессиональной адаптации выпускни-ков профтехучилищ : дис. … канд. пед. наук. М., 1974. 195 с.

Чистякова С. Н., Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: организация и управление. М. : Педагогика, 1987. 160 с.

Москаленко А. П., Кобзін Д. О. Професійна адаптація працівників ОВС : метод. рек. / за заг. ред.

В. О. Соболєва. Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. 70 с.

Психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1990. 494 с.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підручник. Київ : Центр учб. літ., 2011. 468 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для студентов. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2004. 304 с.

Гостєєва Т. В. Особливості адаптаційного потенціалу професійного резерву ОВС. Вісник Націо-нального університету оборони України. 2013. Вип. 5 (36). С. 195–200.

Published
2018-10-11
How to Cite
Polukhina, M. P. (2018) “PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CRISIS OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS”, Law and Safety, 66(3), pp. 145-149. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/92 (Accessed: 5July2020).
Section
LEGAL PSYCHOLOGY