ДЕФІНІЦІЯ «ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ» У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • A. I. Cherkashin Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-4929-6706
Ключові слова: зрілість, особистісно-професійна зрілість, особистість, самоприйняття, самодетермінація

Анотація

Наведено результати дослідження дефініції особистісно-професійної зрілості у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Визначено, що зрілість є найбільш тривалим періодом онтогенезу, який характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей людської особистості. Указано, що особистісно-професійна зрілість є інтегративним, багатоскладовим психічним утворенням, яке визначає саморозвиток і самодетер­мінацію особистості у професійній та особистісній сферах власної життєдіяльності. Наголошено, що основними принципами психолого-педагогічної діяльності щодо формування особистісно-професійної зрілості майбутнього фахівця є результативність, ефективність, об’єктна орієнтованість змісту педагогічної дії, особистісна орієнтованість, рефлективність і гармонійність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Соціолого-педагогічний словник / за заг. ред. В. В. Радула. Харків : Вид. Мачулін, 2015. С. 125.

Психология : слов. / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1990. С. 126.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка. Т. 3. 1972. С. 708. URL: http://sum.in.ua/p/3/708/2 (дата звернення: 20.10.2017).

Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. Минск : Харвест, 1997. С. 178–179.

Райкфорт Ч. Критический словарь психоанализа / пер. с англ. Л. В. Топоровой и др. СПб. : Восточ.-европ. ин-т психоанализа, 1995. С. 47.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания // Избранные психологические труды : в 2 т. Т. 1. М. : Педагогика, 1980. С. 16–178.

Овсянецька Л. П. До питання про психологічні критерії зрілої особистості. Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. 2001. Т. 1, ч. 2. С. 108.

Сухобская Г. С. Понятие «зрелость социально-психологического развития человека» в контексте андрагогики. Новые знания. 2002. № 4. С. 17–20.

Семиченко В. А. Психологія особистості. Київ : Вид. Ешке О. М., 2002. С. 11.

Брантова Ф. С. Представления о психологически зрелой личности в сознании людей разного возраста : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. М., 2011. 247 с.

Дідик Н. М. Феномен особистісної зрілості в інтерпретації українських дослідників. Молодий вчений. 2014. № 1 (03). С. 130.

Лукасевич О. А. Особливості досягнення особистісної зрілості студентами вищого навчального закладу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. 2009. № 21 (45). С. 117.

Потапчук Л. В. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Луцьк, 2001. 205 с.

Шемелюк І. Я. Короткий індекс самоактуалізації та шкала ясності Я-концепції як показники особистісної зрілості. Практична психологія та соціальна робота. 2000. № 6. С. 26–27.

Завьялова И. Ю. Эго-интеграция как личностная зрелость : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01.

Челябинск, 2017. С 178.

Цина В. Сутність, структура, особливості особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 14. С. 309.

Цина В. І. Використання стратегії вивчення педагогічної практики у формуванні особистісно професійної зрілості майбутніх педагогів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2015. Вип. 1. С. 36–37.

Цина В. Моделювання процесу формування особистісно професійної зрілості майбутніх педагогів в умовах ВНЗ. Молодь і ринок. 2014. № 10. С. 61–66.


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Cherkashin, A. (2018) ДЕФІНІЦІЯ ‘ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ’ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, Право і безпека, 66(3), pp 159-164. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/97 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ