TRAINING THE GUARDIANS OF PUBLIC ORDER IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917–1920)

Keywords: history of Ukraine, Ukrainian revolution, Directory, hetmanate, Skoropadskyi, agencies of public order, personnel training

Abstract

Revival of Ukrainian statehood, proclamation of Ukrainian People’s Republic was closely associated with the formation of new, Ukrainian agencies of public order, in particular with the organization of units of the Free Cossacks. Simultaneously there was the process of personnel training for this organization. There was a big staff circulation, lack of good management, lack of logistics in the units of the Free Cossacks, State Gendarmerie, People’s Guard and State Guard, which in fact performed police functions. Conditions of military confrontation of the period of Ukrainian revolution were reflected on their activities, so they could not perform fully their tasks. However, the personnel of these law enforcement agencies contributed to the struggle for the revival of Ukrainian statehood.

The process of developing law enforcement agencies and personnel training for them was extended during the period of Pavlo Skoropadskyi hetmanate. The feature of hetmanate period in Ukraine was the fact that unlike the Central Rada, and subsequently Directory, P. Skoropadskyi paid much attention to the law enforcement issues. Special courses were organized by the decree of provincial headman (city ataman) for special training of junior employees of general State Guards in each provincial city and provincial atamanship. The completion of such courses was obligatory for all employees of the State Guard including chief assistants of the areas. If an official was appointed to a higher position, he also had to study on the advanced training courses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років: указ Президента України від 22.01.2016 № 17/2016 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17/2016 (дата звернення: 03.01.2017).

Гавриленко О. А., Логвиненко І. А. Органи охорони громадського порядку в Україні у період гетьманату // Проблеми державотворення України: історія і сучасність: зб. наук. ст. Ч. 1. Харків: Ін-т сходознавства і міжнар. відносин «Харків. колегіум»; Ун-т внутр. справ, 1997. С. 53–60.

Мироненко О. М. Державна варта // Історико-політичні уроки української державності: енцикл. слов./ відп. ред. Ю. І. Римаренко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Донецьк. ін-т внутр. справ. Київ; Донецьк: Донеччина, 1998. С. 70–76.

Гарчев П. И. История органов внутренних дел Украины и зарубежных стран. Симферополь: Доля, 1999. 97 с.

Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): монографія. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 462 с.

Органи внутрішніх справ УНР часів Української Центральної Ради: організаційно-правові засади діяльності: монографія/за заг. ред. О. М. Джужі; Київ. нац. ун-т внутр. справ. Київ: ІМА-прес, 2008. 144 с.

Дурнов Є. С. Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у період Української Центральної Ради та Директорії (1917–1921 рр.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 22 с.

Чикаленко Є. Щоденники (1918–1991). Слово і час. 1993. № 10. 12. С. 31.

Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): в 3 т. Т. 1: Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.)/ М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко та ін.; Держ. н.-д. ін-т МВС України. Київ, 2012. 686 с.

Повідомлення Українського Генерального Військового Комітету щодо формування вільного козацтва. Вісник Генерального Секретарства військових справ Української Народної Республіки. 1917. 1 груд.

Логвиненко І. А., Гавриленко О. А. Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.). Вісник Університету внутрішніх справ. 1998. Вип. 3–4. С. 126–137. URL: http://visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=18225 (дата звернення: 03.01.2017).

Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 2. Перевид. в Україні/Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. Львів, 1993. С. 405–800.

ЦДІАК України (Центр. держ. іст. архів України в Києві). Ф. 419. Оп. 3. Спр. 400. Арк. 60.

ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 7.

Статут Української Державної варти. Державний Вісник. 1918. 22 серп.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 48–52.

Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1920 рр. (невідомі сторінки історії). Київ: Альтернативи, 1998. 320 с.

Закон про створення при адміністративно-політичному департаменті МВС інспекторсько-просвітницького відділу та посад інструкторів при губернських та повітових комісарах: 9 січ. 1919 р. Вісник Державних Законів УНР. 1919. Вип. 25.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 175. Арк. 57.


Abstract views: 123
PDF Downloads: 66
Published
2018-10-30
How to Cite
Grechenko, V. (2018) “TRAINING THE GUARDIANS OF PUBLIC ORDER IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917–1920)”, Law and Safety, 64(1), pp. 20-24. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/121 (Accessed: 17October2019).

Section
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW, CONSTITUTIONAL LAW, INTERNATIONAL LAW